เผย ATK Standard Q ตรวจโควิดสายพันธุ์”โอมิครอน”ได้

ข่าวล่าสุด

 

งานวิจัยแอฟริกาใต้ ยืนยันจากผู้ติดเชื้อจริงแล้วว่า ATK Standard Q สามารถตรวจจับโควิดสายพันธุ์ “โอมิครอน” ได้ผล

ข้อมูลล่าสุดจาก SD Biosensor ทดลองและวิจัยโดยใช้ตัวอย่างจาก University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa ทำการทดสอบในผู้ติดเชื้อจริง ( Clinical Sample ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการทดสอบความไวและความจำเพาะของชุดทดสอบที่มีต่อผู้ติดเชื้อบวก Omicron จากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดสอบ STANDARD Q COVID-19 เทียบกับวิธี RT-PCR ในการตรวจ Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) จากตัวอย่างชนิด nasopharyngeal swabs จำนวน 40 ราย (ตัวอย่างบวก Omicron 30 ราย, ลบ 10 ราย) ผลการทดสอบพบว่าชุดทดสอบ Standard Q Covid 19 Ag ให้ผลบวก 29/30 ราย คิดเป็นความไว 96.7% ให้ผลลบ 10/10 ราย คิดเป็นความจำเพาะ 100% ดังนั้นชุดตรวจ ATK STANDARD Q COVID-19 Ag มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในผู้ป่วยได้จริง”